IV. Alternatív Vitarendezési Konferencia

Adatvédelmi tájékoztató *
Köszönjük, hogy jelezte érdeklődését „A családi vállalkozások és az alternatív vitarendezés” címmel megrendezésre kerülő IV. Alternatív Vitarendezési Konferenciára.

Kérjük, fogadja el az adatvédelmi tájékoztatót, és a következő lapon adja meg adatait.


A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által megrendezésre kerülő IV. Alternatív Vitarendezési Konferencia iránti érdeklődés jelzése címén rögzített személyes adatokat az MNB Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő:
Magyar Nemzeti Bank Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. tel.: (+36 80) 203-776.
Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu).

A kezelt adatok köre:
A konferencia iránti érdeklődését jelző személy által a megadott adatok: név, e-mail cím, cég/intézmény/szervezet neve, képviseleti jogcím/titulus/beosztás

Az adatkezelés jogalapja:
A konferencia iránti érdeklődését jelző személy – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása, melyről az adatok megadásakor, a jelölőnégyzet megjelölésével nyilatkozik.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:
Az adatokat MNB a konferencia iránti érdeklődést jelző személyek azonosítása és részükre meghívólevél küldése érdekében kezeli. Azokhoz a Rendezvény lebonyolításában részt vevő kollégák férhetnek hozzá, az adatkezelés során MNB adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatokat az adatkezelő a konferencia időpontjáig, de legfeljebb egy évig kezeli.

Az érintett jogai:
Az érintett kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását, illetve hozzájárulását visszavonhatja, mely esetben a korábbi adatkezelés jogszerű marad. Erre vonatkozó kérelem esetén az MNB a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintetti jogokról további információkat az alábbi linken találhat: https://www.mnb.hu/a-jegybank/informaciok-a-jegybankrol/gyakorlati-tudnivalok/adatvedelmi-tajekoztato

Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti az MNB adatvédelmi tisztviselőjének felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Az MNB ellen bírósági eljárás belföldön csak székhelyén indítható. Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
Telefon: 06-1-391-1400;
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Kitöltés állapota: 0%
 
Adatkezelő neve:
Szervezet:
Város:
Email:
Felhasználás célja:
A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni További információ ELFOGADÁS