BankCode Tanulmányi Verseny regisztráció

Adatvédelmi nyilatkozat *

A Verseny kapcsán rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően az MNB tárolja és kezeli az alábbiak szerint.

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu).

A kezelt adatok köre:

A Versenyre való online regisztráció során megadott adatok, így név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, diákigazolvány száma, a felsőoktatási intézmény, a kar, illetve a szak megnevezése, valamint hallgatói jogviszony igazolás. Továbbá pénznyeremény kifizetése esetén, a kifizetéshez lebonyolításához szükséges adatok Adóazonosító szám, TAJ szám, Anyja neve, Születési hely és idő, Lakcím, Magánpénztári tagságról való nyilatkozat, Bankszámlaszám, Saját jogú nyugdíjasságról szóló nyilatkozat.

A Rendezvényről kép-és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény résztvevői rögzítésre kerülhetnek. A rögzített anyagok közösségi oldalainkon és egyéb promóciókon felhasználásra kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatok kezelésének jogalapja a Versenyre regisztráló személyek – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása. A nyertesek esetében az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A Versenyre az érdeklődők egy elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével pályázhatnak. Az elektronikus űrlap által tartalmazott adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához és a Verseny lebonyolítása után a díjazottak értesítéséhez.

Az adatkezelés ideje:

Tárgynyeremények esetén a Verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb 1 év.

Készpénzkifizetés esetén a tárgyév pénzügyi lezárását követő 5 év.

Kép-és hangfelvételek esetén 5 év.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:

•    milyen személyes adatait,

•    milyen jogalapon,

•    milyen célból,

•    milyen forrásból,

•    mennyi ideig kezeli,

•    kezeli-e még a személyes adatait,

•    kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Ezen felül kérheti az MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az MNB az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kér-heti az MNB-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

•    úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

•    úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,

•    igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

A Versenyre jelentkező hallgatók tudomásul veszik, hogy amennyiben a Verseny időtartama alatt a fentiek szerinti, törléshez való jog, vagy adatkezelés korlátozásához való jog, vagy hozzájárulás visszavonásának joga gyakorlására vonatkozó olyan kérelmet nyújtanak be az Adatkezelő felé, mely kérelmük alapján a 8. pontban meghatározott adatokkal az Adatkezelő így már nem fog rendelkezni, úgy a Verseny résztvevői közül kizárásra kerülhetnek.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti az MNB adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

 

9. További információk

A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.

A versennyel kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat a bankcodeverseny@mnb.hu címen lehet kérni.

 

Budapest, 2019. 01. 30.

Kitöltés állapota: 0%
 
A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni További információ ELFOGADÁS